Fileantaich

Fileanta agus an dùil bhur cuid Ghàidhlig a chleachdadh ann an còmhradh? Seo an cùrsa freagarrach dhuibh!

Clas aon neach, cùrsa fad latha neo fad deireadh-seachdaine tro Ghàidhlig a-mhàin le cuspairean a tha sibhse ag iarradh. Ge ‚r bith dè an cuspair a tha ann – leughaidh is bruidhnidh sinn mu dheidhinn. Ma tha bhideo neo pìos ciùil ann, cleachdaidh sinn e. Agus ma nochdas abairt shnog, cuspar gràmair neo rud inntinneach eile, bidh sinn ag obair air gus tuigse nas doimhne den chànan fhaighinn.

Bho Sex, drugs neo Rock ’n Roll sa‘ Ghàidhlig gu polataigs Eòrpach neo bàrdachd na 18mh linn deug – neo nas miosa… Nì sinn e!

clas aon neach fad 45 mion.

ceann-latha (ri aontachadh) àireamh cùrsa 500/ 501

Cùrsa fad aon latha (Di-Sathairne) air zoom 10-12 m agus 14-16 f.

Ceann-latha: aireamh cùrsa 502

Cùrsa fad deireadh-seachdaine air zoom (Di-Sathairne 10-12/ 14-16 is Di-Dòmhnaich 10-12)

Ceann-latha: 28mh/ 29mh den Fhaoillteach 2023 aireamh cùrsa 503

Tha am fòirm-chlàraidh sa‘ Ghearmailtis a-mhàin. Mura bheil sibh ga thuigsinn, cuiribh brath thugam gu: postmaster(at)schottisch-gaelisch.de

clàradh an-seo